Home / Actueel / Nieuws

Bestuursinzichten NGFG 2003-2023, afl.2: Henriëtte Westerling aan het woord

Geplaatst op 30-08-2023  -  Categorie: Interviews  -  Auteur: Henriëtte Westerling

Foto van Henriëtte Westerling

Interview met Henriëtte Westerling, algemeen bestuurslid NGFG 2017 - 2020

Met het oog op het 20-jarig bestaan van NGFG in 2023 zijn we de online reeks Bestuursinzichten NGFG 2003-2023 gestart. In deze reeks blikken we met verschillende mensen terug op herinneringen, inzichten en ervaringen van bestuurders van NGFG. De tweede in deze reeks is Henriëtte Westerling, ex-bestuurslid NGFG en in het dagelijks leven werkzaam als Functionaris voor gegevensbescherming (FG) bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We stelden haar zeven vragen.

 1. Gedurende welke periode was jij bestuurslid bij het NGFG en wat was jouw rol?
  Gedurende 2017 - 2020 was ik algemeen bestuurslid bij het NGFG.

 2. Hoe kijk je terug op jouw bestuursperiode; wat waren echte milestones/waar ben je echt trots op? En wat had prioriteit in jouw bestuursperiode en waarom? 

  Met veel plezier kijk ik terug op de bestuursperiode. Een enerverende periode met de overgang van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoogtepunten in deze periode waren voor mij het organiseren van kennisbijeenkomsten die ons in het vakgebied samenbrachten voor kennisuitwisseling. Het werk van een FG is vaak solistisch, dus het was fijn om andere FG's te ontmoeten met herkenbare vraagstukken.

  Een andere belangrijk prioriteit tijdens mijn bestuursperiode was de overgang van de Wbp naar de AVG. Deze overgang bracht uitdagingen met zich mee en het was leuk om elkaar als leden te ondersteunen bij het begrijpen van deze nieuwe wetgeving. Een ontwikkeling die ook een groei van onze beroepsvereniging met zich meebracht.

  Het NGFG is gegroeid van een relatief kleine organisatie naar een vereniging met een aanzienlijk ledenaantal. Tussen 2016 en 2019 is aantal leden vervijfvoudigd, wat getuigt van een behoefte aan een professionele beroepsvereniging in ons vakgebied. Deze groei heeft niet alleen geleid tot een grotere gemeenschap, maar ook tot meer vakvolwassenheid binnen onze beroepsorganisatie. Het vak van functionaris voor gegevensbescherming ontwikkelt zich voortdurend en het is geweldig om te zien hoe het NGFG bijdraagt aan de professionalisering van dit vakgebied.

  Al met al was het een dynamische periode waarin vooral het organiseren van de kennisevents met sprekers en kennismarkten mij bijblijven. Ik kijk met voldoening hierop terug en ben blij dat ik een bijdrage heb kunnen leveren.


  Vervolgvraag: denk jij dat er veel veranderd is ten aanzien van die prioriteit(en) en waarom?
  Het is absoluut waar dat het vakgebied van een FG zich bevindt in een voortdurend bewegend en dynamisch veld. Als FG sta je voor diverse uitdagingen en veranderingen in het huidige landschap van gegevensbescherming. De opkomst van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, machine learning, gebruik van algoritmen brengt nieuwe complexe privacyvraagstukken met zich mee. Als FG moet je deze ontwikkelingen begrijpen en kunnen beoordelen hoe ze de bescherming van persoonsgegevens beïnvloeden. Maar ook de toenemende uitwisseling van persoonsgegevens tussen organisaties en grensoverschrijdende gegevens overdacht vereist dat FG’s mechanismen begrijpen om de privacy van individuen te waarborgen. Kortom, het vak als FG is voortdurend in beweging en vereist voortdurende aanpassing aan nieuwe technologische, wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat de privacy rechten van individuen worden beschermd. Mijns inziens blijft kennisoverdracht en netwerken een prioriteit zeker ook gezien het solistische karakter dat het FG-schap in zich heeft.

 3. Welk belangrijk inzicht heb jij opgedaan ten aanzien van het besturen van het genootschap? Wat heeft het jou gebracht wat denk je dat het de NGFG-leden gebracht?
  Wat het mij persoonlijk heeft gebracht, is een diepgaand begrip van de complexiteit en uitdagingen van het besturen van een genootschap als NGFG. Het heeft mijn leiderschapsvaardigheden versterkt en me in staat gesteld om effectiever te communiceren.

  Voor de NGFG-leden denk ik dat mijn inzet als bestuurslid heeft bijgedragen aan het verder brengen van de vereniging in de transitie naar een volwassener vereniging. Iets dat zeker nog niet af was en is. Het is dan ook mooi en goed om te zien hoe het nieuwe bestuur verder gaat met het professionaliseren van de beroepsvereniging en het volwassener maken van het beroep van de FG.

 4. NGFG publiceerde onlangs een artikel op de NGFG-website , waarin de doelstellingen voor de bestuursperiode (2023 t/m 2027) worden toegelicht. Kun jij je vinden in de beoogde koers en kun je toelichten waarom wel/niet?
  Ja, ik kan me zeker vinden in de beoogde doelstellingen voor de bestuursperiode 2023-2027 zoals gepubliceerd op de NGFG-website. Het is van groot belang voor een vereniging om een heldere visie en doelstellingen te hebben, omdat dit richting geeft aan de activiteiten en beslissingen van het bestuur en de leden. Het is goed om een stip op de horizon te hebben waar je als vereniging naar toegaat zodat het voor eenieder duidelijk is welke koers de vereniging voor staat. En het stelt de vereniging in staat om gericht te werken aan het verbeteren van haar diensten en het bereiken van haar doelen.

  De doelstellingen zoals genoemd, zoals het streven naar een professionele en groeibestendige vereniging met een consistent en tevreden ledenbestand, het opzetten van een centraal FG-register met kwaliteitsnormen, het bevorderen van kwaliteit door intervisie en het faciliteren van kennisdeling, zijn allemaal waardevolle ambities voor NGFG. Ze weerspiegelen de behoeften en verwachtingen van de leden en dragen bij aan de professionalisering van het FG-vakgebied.

  Kortom, deze doelstellingen zijn belangrijk omdat ze de vereniging in staat stellen om haar leden beter te ondersteunen, de kwaliteit van gegevensbescherming te bevorderen en bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van het FG-vakgebied als geheel. Het is een positieve stap voorwaarts voor NGFG en haar leden.

 5. Wat is er naar jouw idee binnen de branche FG en AVG veranderd in de afgelopen 20 jaar? Wat komt er denk jij de komende jaren op FG’s en het NGFG bestuur af?
  Binnen de branche van FG en de implementatie van de AVG zijn de afgelopen 20 jaar aanzienlijke veranderingen opgetreden. Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn bewustwording en aandacht voor privacy, de professionalisering van FG-rol, de technologische verandering en toenemende (internationale) samenwerking.

  Wat betreft bewustwording en aandacht voor privacy is in de afgelopen twee decennia in de maatschappij een aanzienlijke toename geweest in de bewustwording van het belang van privacy en gegevensbescherming. Dit is gedeeltelijk te danken aan de invoering van de AVG in 2018, die wereldwijd aandacht heeft getrokken. Maar ook digitalisering, gebruik social media hebben hier toe bijgedragen. Organisaties, maar ook de maatschappij, zijn nu veel meer gefocust op wat privacy - zowel positief als negatief- voor hen betekent. Daarnaast is de rol van de FG aanzienlijk geprofessionaliseerd. Steeds meer organisaties begrijpen het belang van een deskundige FG. En de technologische vooruitgang, met name op het gebied van digitalisering, data-analyse, kunstmatige intelligentie en cloudopslag, heeft de uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming vergroot. FG's moeten nu ook rekening houden met de complexiteit van moderne technologieën.

  Wat betreft de toekomst, verwacht ik dat FG's en het NGFG-bestuur met de bovenstaande veranderingen moet kunnen omgaan. Maar ook data-ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid zal nog meer van belang worden. Er zal toenemende aandacht zijn voor ethische overwegingen bij gegevensverwerking. FG's zullen moeten blijven nadenken over de impact van gegevensverzameling en -gebruik op individuen en de samenleving als geheel.

  Het blijft belangrijk om FG's goed op te leiden en bij te scholen, zowel in termen van technische kennis als soft skills zoals communicatie en leiderschap. Het NGFG-bestuur kan een cruciale rol spelen bij het faciliteren van deze uitdagingen. Ze zal de belangen van de leden moeten blijven behartigen, en een gemeenschap opbouwen waarin kennisdeling en samenwerking centraal staan.

 6. Als jij nu weer in het NGFG bestuur zat, dan zou je …
  Als ik opnieuw in het NGFG-bestuur zou zitten, zou ik me blijven richten op kennisdeling en netwerken. En ik zou initiatieven ondersteunen die kennisdeling en netwerken binnen de NGFG-gemeenschap bevorderen. Over het algemeen zou mijn focus liggen op het versterken van de positie van NGFG als een toonaangevende organisatie in gegevensbescherming, het ondersteunen van FG's in hun professionele ontwikkeling, en het bevorderen van ethisch en verantwoord gegevensbeheer in een snel veranderend technologisch landschap.

 7. Jij bent nu een actief NGFG-lid en zet je onder meer in als mentor binnen het mentor & intervisieprogramma van NGFG. Waarom ben je zo’n actief lid en wat zou je jouw mede-leden hierover willen vertellen?
  Ik ben nu een actief NGFG-lid en zet me in als mentor binnen het mentor- en intervisieprogramma van NGFG omdat ik geloof in de kracht van kennisdeling en gemeenschapsopbouw binnen het vakgebied van gegevensbescherming. Ik ben een actief lid omdat bij een dergelijke vereniging het credo heerst voor leden en door leden. Maar bovenal is het een mooi vak. Een beroep waarbij allerlei elementen samenkomen. Door actief betrokken te zijn bij NGFG en bij te dragen als mentor, kan ik mijn passie voor het vak delen en anderen (en mijzelf) helpen groeien in hun rol als FG.

  Het mentor- en intervisieprogramma zal zowel mentoren als mentees de kans bieden om te groeien en zich verder te ontwikkelen. Als mentor deel ik mijn kennis en ervaring graag en hoop ik zelf ook te leren van de mentee, wat ook aan mijn eigen professionele ontwikkeling bijdraagt. Daarnaast is het NGFG een gemeenschap van professionals in gegevensbescherming. Door actief deel te nemen en anderen te ondersteunen, bouwen we samen aan een sterke en ondersteunende gemeenschap waarin we van elkaar kunnen leren en groeien.

  Wat ik mijn medeleden zou willen meegeven, is dat actieve betrokkenheid bij NGFG niet alleen bijdraagt aan je eigen professionele ontwikkeling, maar ook aan de groei en versterking van het FG-vakgebied als geheel. Het mentor- en intervisieprogramma is slechts een voorbeeld van de vele mogelijkheden om bij te dragen. Ik moedig alle leden aan om actief deel te nemen, hun kennis te delen en te blijven leren van elkaar. Door actief betrokken te zijn, draagt een ieder bij aan het versterken van onze beroepsgroep en het delen van best practices, wat essentieel is in een complex en voortdurend veranderend vakgebied zoals gegevensbescherming.

Nog even napraten met Henriëtte?

Zou jij na het lezen van dit interview graag nog even willen napraten met Henriëtte? Log dan even in op de ledenportal en bezoek de pagina leden zoeken leden. Je vindt hier Henriëtte's gegevens. Wil jij graag met meerdere leden van gedachte wisselen over bestuursinzichten en verwachtingen van leden? Ga dan even naar het forum en plaats jouw bericht in de categorie bestuursinzichten en ledenverwachtingen. Vergeet niet om je te abonneren op deze categorie zodat je automatisch een bericht ontvangt wanneer er iets geplaatst is.